1. เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

ในการสมัครเป็นสมาชิก SAS Online Shop ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครสมาชิกกับทาง SAS Online Shop ได้

ทาง SAS Online Shop  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้สมัครได้ทันที ในกรณีที่พบว่า ผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือบิดเบือนข้อมูลความจริงอันมีผลต่อกฏหมาย

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้

1.1 ชื่อเรียก  ผู้สมัครต้องเลือกชื่อ “ชื่อเรียก” ที่มีความเหมาะสม เป็นคำที่สุภาพ ไม่เป็นการละเมิดสมาชิกรายอื่น หรือสื่อไปในทางลามกอนาจาร ทั้งนี้ทาง SAS Online Shop ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้สมัครในกรณีที่มีการฝ่าฝืน เงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.2 รหัสผ่าน ผู้สมัครต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเป็นความลับ  หากมีบุคคลที่ 3 นำชื่อ (username) และรหัสผ่านของสมาชิกมาใช้ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ 3 หรือต่อ SAS Online Shop  สมาชิกรายนั้นจะถือว่าทำผิดกฏ และ ทาง SAS Online Shop จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว และจะถูกเพิกถอนจากการเป็นสมาชิกโดยทันที

1.3 ผู้สมัครต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชน อีเมล์ ชื่อและนามสกุลจริง ตามบัตรประชาชน เพื่อรับรองและป้องกันการปฏิบัติที่ผิดต่อ SAS Online Shop และสมาชิกท่านอื่นในอนาคต หลังจากนั้น  SAS Online Shop จะส่งอีเมลพร้อมรหัส ให้ท่านทันทีหลังเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก เพื่อใช้ในการยืนยันสถานะของสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ  โดย SAS Online Shop  ขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิกหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนต่อการสมัครสมาชิก 1 ครั้งเท่านั้น

** SAS Online Shop  มีนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ทั้งชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของท่านสมาชิกไว้เป็นความลับ โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้บุคคลที่สามทราบ  เว้นแต่เป็นการร้องขอของกรมกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือศาล

 2. กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และการตัดสิทธิ

SAS Online Shop ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไป รวมทั้งดำเนินคดีต่อผู้สมัครที่ฝ่าฝืนกฏข้อบังคับนี้ เช่น ฝ่าฝืนต่อเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ สมัครเป็นสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชี การไม่ชำระเงินค่าสินค้า การใช้ซอฟท์แวร์การซื้อสินค้าของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต (account) การสมรู้ร่วมคิด หรือช่อโกงต่อระบบการซื้อสินค้าโดยใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (software) เป็นเครื่องมือ และกระทำการใดที่ผิดกฏหมายต่อบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 

ห้ามมิให้สมาชิกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดกับขบวนการทุจริตหรือในโปรแกรมฉ้อโกง (Hack Programs) หากตรวจพบ SAS Online Shop  ขอสงวนสิทธิที่จะพักหรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกรายนั้นได้

2.1 การยกเลิกการซื้อสินค้าและคืนสินค้าทั้งหมด
(ใส่รูปภาพขั้นตอนการยกเลิกสินค้า)

– การตัดสินใจของ SAS online shop ที่ดำเนินการโดยบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด  ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

2.2 การตัดสิทธิ์ของสมาชิก

– บริษัทฯ จะทำการตัดสิทธิ์ของสมาชิก ในกรณีที่พบการกระทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงของสมาชิกในรูปแบบต่างๆ ที่ส่อเค้าถึงการเอื้อประโยชน์เพื่อตัวสมาชิกเองในการซื้อสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการส่งจดหมายเตือน เพื่อให้ทราบว่าท่านสมาชิกมีเจตนาทุจริตในการซื้อสินค้า

2.หากสมาชิกยังคงกระทำการเช่นเดิมหลังได้รับเอกสารการเตือนเรื่องการทำผิดกฎแล้ว บริษัทฯ จะทำการตัดสิทธิ์การซื้อสินค้าของสมาชิกดังกล่าวทันที และสิทธิ์ซื้อสินค้าที่เหลือทั้งหมดไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และไม่มีการคืนเงินในทุกๆ กรณี

การตัดสินใจของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด  ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ขอบเขตการบริการของ SAS Online Shop อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ดังนั้น ผู้ใช้บริการที่อยู่นอกขอบเขตการให้บริการจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทันที ทั้งนี้  SAS Online Shop จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีผู้ใช้บริการฝ่าฝืนต่อเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

3. การซื้อสินค้าและการชำระเงิน

การชำระเงิน สมาชิกสามารถทำได้โดยการชำระเงินผ่านธนาคาร  โดยไม่สามารถนำสินค้ามาแลกกลับเป็นเงินสดได้

SAS Online Shop  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ หยุดสถานะการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการไว้ชั่วคราว ในกรณีที่มีการชำระเงินไม่ครบถ้วน และกรณีที่มีการสมัครหลายบัญชีสมาชิก account  ซึ่งต้องมีการตรวจสอบถึงเจตจำนงของผู้ใช้บริการ

4. โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ SAS Online Shop

มีขอบเขตการใช้งานต่างกัน ราคาสินค้า ที่ได้จากโปรโมชั่นต่างๆ จะมีระยะเวลาในการใช้ที่ไม่เท่ากัน และมีการแจ้งให้ทราบในหน้าข่าวสาร

SAS Online Shop ไม่สามารถรับประกันปัญหาในการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆ อาทิ ไฟฟ้าตกหรือลัดวงจร การรุกล้ำระบบจากบุคคลที่ 3 หรือแม้กระทั่งระบบการนับเวลาถอยหลังที่ไม่เสถียร ซึ่งเกิดจากเหตุขัดข้องทางเทคนิค แต่ถึงกระนั้น SAS Online Shop จะขอรับประกันความยุติธรรมและตรงไปตรงมา อันเป็นจิตวิญญาณในการให้บริการของเรา

5. การชำระเงิน

หลังเลือกซื้อสินค้า ให้กดชำระเงินอัตโนมัติตามขั้นตอนของธนาคาร  เราจะส่งอีเมลอัตโนมัติเข้าไปให้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนถึงสินค้าที่ซื้อและรายละเอียดการชำระเงิน  โดยผู้ซื้อเมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง ตามที่ลงทะเบียนไว้ในระบบกลับมาที่ Cs@sasonlineshop.com  เมื่อทำการตรวจสอบเอกสารครบทั้ง 2 รายการแล้ว จึงจะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านสมาชิก ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดส่งสินค้าให้สมาชิกในกรณีที่สมาชิกชำระเงินค่าสินค้าไม่ครบตามรายการสั่งซื้อ และไม่ส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินมาให้ที่ cs@sasonlineshop.com

การตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วในทุกกรณี 
SAS Online Shop ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสิทธิ์ในการซื้อสินค้าหากไม่ได้รับการชำระเงินและจะไม่มีการส่งสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าจะได้รับการชำระเงินครบตามจำนวนของราคาสินค้านั้นๆ 

6. การยกเลิกและการคืนสินค้า

หลังการชำระเงิน สมาชิกไม่สามารถยกเลิก คืน หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากลับเป็นเงินได้หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว ยกเว้นในกรณีที่สินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหาย ชำรุด ซึ่งเกิดจากการผลิต ให้แจ้งกลับมาที่เราภายใน 15 วันทำการ หลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว SAS Online Shop จะขอทดแทนด้วยสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันหรือดีกว่า ถ้าพ้นกำหนด 15 วัน หลังท่านได้รับสินค้าแล้ว  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องรักษาสินค้าให้คงอยู่ในสภาพเดิมระหว่างที่รอการเปลี่ยน ทั้งนี้การตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

7. การจัดส่งสินค้า

SAS Online Shop จะจัดส่งสินค้าให้หลังได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าสินค้า, ค่าขนส่งของสมาชิกที่ซื้อสินค้าครบถ้วนแล้ว  SAS Online Shop คิดค่าจัดส่งโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่งต่างๆ ตามขนาด น้ำหนัก และปริมาณของสินค้า ระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งและขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง ภายใน 1-3 วัน (จำนวนวันดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดราชการ) โดยสินค้าทุกชิ้นจะได้รับการบรรจุเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นทุกทางในขั้นตอนการขนส่ง ดังนั้นหากสินค้าที่ท่าน ได้รับนั้น เกิดการเสียหาย ( หัก, แตก, สูญหาย ) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกิดจากขั้นตอนการขนส่งสินค้า ทั้งนี้สินค้าที่ทำการจัดส่งให้กับสมาชิกที่ซื้อ ทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ท่านซื้อได้อย่างแท้จริง ดังนั้นหากเกิดกรณีได้รับสินค้าแล้ว เกิดการไม่พอใจในตัวสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า  ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือใดๆทั้งสิ้น

** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบเอกสารการซื้อสินค้าทุกกรณี ยกเว้นใบประกันที่ติดกับตัวสินค้า

กรณีสินค้าที่ได้รับไปมีปัญหา

หากสินค้าที่ได้รับไปมีปัญหา กรุณาแจ้งกลับมาที่ cs@sasonlineshop.com พร้อมระบุชื่อสมาชิกภายใน 24 ชม. หลังจากรับสินค้าและจัดส่งสินค้านั้นกลับมายังบริษัทฯ และทางทีมงานจะทำการตรวจสอบว่ามีสินค้าทดแทนในสต๊อกหรือไม่  เพื่อทำการเปลี่ยนใหม่ หรือหากสินค้าที่ท่านซื้อสต๊อกหมดลง และไม่สามารถหาสินค้ามาทดแทนให้ท่านได้ บริษัทฯ จะนำมูลค่าสินค้า รวมกับราคาค่าขนส่งที่สมาชิกได้ทำการชำระมาแล้วทำการเปลี่ยนเป็นแพ็คเกจสิทธิ์ซื้อสินค้าเป็นจำนวนเท่ากันกับมูลค่าสินค้าและค่าขนส่งเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่าน

หมายเหตุ:การตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

8. ขอบเขตความรับผิดชอบของ SAS Online Shop

SAS Online Shop ขอสงวนสิทธิที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงต่อผู้ใช้บริการ ที่เกิดจากความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การถูกเจาะระบบ ความล่าช้าในการดำเนินการ การติดไวรัสของคอมพิวเตอร์ และระบบโปรแกรมขัดข้อง ปัญหาทางเทคนิค รวมไปถึงปัญหาบุคคล เช่น การทำลายชื่อเสียง การล่วงละเมิด หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานเว็บไซต์และสมาชิกรายอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม

9. การหยุดระบบการซื้อสินค้าชั่วคราว

SAS Online Shop มีสิทธิ์ในการหยุดระบบการซื้อสินค้าชั่วคราว  ซึ่งช่วงเวลาที่อาจเกิดขึ้นและเป็นปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ที่เกิดจากการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตหรือจากภัยธรรมชาติหรือปัญหาอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้ไม่สามารถทำการซื้อสินค้าได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่ระบบปิด เมื่อประสบปัญหานี้คุณจะไม่สามารถทำการซื้อสินค้าได้ในกรณีที่ระบบปิด   ดังนั้นความพยายามในการซื้อสินค้าใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็จะไม่ถูกหักออกไปจากบัญชีของคุณ  แต่จำนวนสินค้าที่ได้ซื้อไปในการซื้อสินค้าก่อนหน้านั้น ไม่สามารถขอคืนหรือขอเงินคืนสำหรับราคาซื้อที่ใช้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายใดๆ จากการหยุดระบบหรือหยุดการประมูลหรือการขัดข้องทางเทคนิคดังกล่าวได้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจต่างๆ โดยให้ยึดถือการตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

10.การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร

SAS Online Shop จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือลิงค์เว็บไซต์ใดๆ ที่ปรากฎซึ่งถูกเขียนโดยบุคคลที่ 3 อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ SAS Online Shop ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคล หรือผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด

11.สิทธิทางปัญญา และลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ของบริษัท และเว็บไซต์ออนไลน์ www.sasonlineshop.com ไว้แต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใดลอกเลียน ปลอมแปลง แก้ไข หรือทำซ้ำ บริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้เนื้อหา ภาพ เสียง และการออกแบบของเว็บไซต์ www.sasonlineshop.com ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายไว้แต่เพียงผู้เดียว

** เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี