การจัดส่งสินค้า

SAS Online Shop จะจัดส่งสินค้าให้หลังได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าสินค้า, ค่าขนส่งของสมาชิกที่ซื้อสินค้าครบถ้วนแล้ว  SAS Online Shop คิดค่าจัดส่งโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่งต่างๆ ตามขนาด น้ำหนัก และปริมาณของสินค้า ระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งและขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง ภายใน 1-3 วัน (จำนวนวันดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดราชการ) โดยสินค้าทุกชิ้นจะได้รับการบรรจุเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นทุกทางในขั้นตอนการขนส่ง ดังนั้นหากสินค้าที่ท่าน ได้รับนั้น เกิดการเสียหาย ( หัก, แตก, สูญหาย ) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกิดจากขั้นตอนการขนส่งสินค้า ทั้งนี้สินค้าที่ทำการจัดส่งให้กับสมาชิกที่ซื้อ ทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ท่านซื้อได้อย่างแท้จริง ดังนั้นหากเกิดกรณีได้รับสินค้าแล้ว เกิดการไม่พอใจในตัวสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า  ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือใดๆทั้งสิ้น

** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบเอกสารการซื้อสินค้าทุกกรณี ยกเว้นใบประกันที่ติดกับตัวสินค้า