Aqua Prep ผลิตภัณฑ์อินทรีย์Aquatic Feed

SKU
GCP40103090201
300฿
มีสินค้า
นวัตกรรมจุลินทรีย์จากธรรมชาติ บำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ ความปลอดภัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

PASSION

ปัจจุบันความต้องการบริโภคสัตว์น้ำในตลาดสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มกำลังการผลิต การเร่งเพิ่มผลผลิตทำให้เกิดการสะสมของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยง อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษส่งผลต่อผู้เลี้ยงและผู้ผลิต เป็นปัญหาที่ต้องใช้สารเคมีมาแก้ไข เพิ่มภัยต่อผู้บริโภคซึ่งอาจเป็นคนที่เรารัก


AQUA PREP

Aqua Prep มีคุณสมบัติโดดเด่นในการย่อยสลายสารอินทรีย์ตกค้างในบ่อ ตัดวงจรการเกิดแอมโมเนีย ไนไตรต์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งสามารถสลายแอมโมเนีย และไนไตรต์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า โดยจุลินทรีย์ที่คัดเลือกมาใช้ในผลิตภัณฑ์จะทำหน้าที่ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในวัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจนร่วมกันตลอดทั้งกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์ Aqua Prep ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ได้แก่

 1. Bacillus subtilis
 2. Bacillus amyloliquefaciens
 3. Bacillus licheniformis

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1.0 x 1011 ซี.เอฟ.ยู./กิโลกรัม


คุณสมบัติของ Aqua Prep

 1. เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพไม่ใช่สารเคมี จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม
 2. ลดกากของเสียช่วยย่อยสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นสารอินทรีย์
 3. กำจัดกลิ่นเหม็นเน่า สลายแก๊สต่างๆ เช่น แก๊สแอมโมเนีย ไนไตรท์ มีเทน แก๊สไข่เน่า เป็นต้น
 4. ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพน้ำในบ่อดีอยู่เสมอ
 5. ลดตะกอนแขวนลอย และเลนพื้นบ่อ
 6. ลดค่า BOD, COD และ DOC ของน้ำในบ่อ
 7. ช่วยรักษา pH ของน้ำในบ่อให้คงที่ และช่วยทำให้สีน้ำในบ่อนิ่ง

*หมายเหตุ
BOD (Biochemical Oxygen Demand) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ มีหน่วนเป็น มก./ล.

COD (Chemical Oxygen Demand) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ทั้งส่วนที่จุลินทรีย์ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ด้วยสารเคมี ซึ่งโดยทั่วไปค่า COD จะมีค่ามากกว่า BOD มีหน่วนเป็น มก./ล.

DOC (dissolved organic carbon) หมายถึง ปริมาณสารอินทรีย์ละลายน้ำทั้งหมดที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ มีหน่วนเป็น มก./ล.

ข้อดีของผลิตภัณฑ์ Aqua Prep

 1. ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงที่ยังมีชีวิต
 2. การเก็บรักษาง่าย มีอายุการเก็บรักษามากกว่า 1 ปี
 3. สายพันธุ์ที่เราใช้มีประสิทธิภาพสูงผ่านการศึกษาและค้นคว้าโดยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์
 4. ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 5. ราคาถูกเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ
 6. ใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นเชื้อสั้นเพียง 4-6 ชั่วโมงก็พร้อมใช้งาน
 7. มีอาหารสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

 

อัตราการกระตุ้นเชื้อของผลิตภัณฑ์

อัตราการกระตุ้นเชื้อของผลิตภัณฑ์

จากกราฟแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นตามท้องตลาดจะเห็นได้ว่าเมื่อเริ่มทำการกระตุ้นเชื้อของทั้งสองผลิตภัณฑ์ จะมีจุลินทรีย์เริ่มต้นอยู่ในปริมาณที่เท่ากัน แต่เมื่อผ่านไป 1 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ Aqua Prep เริ่มมีปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เเละเมื่อทำการกระตุ้นเชื้อไปได้ 4-6 ชั่วโมง จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep จะมีจำนวนมากกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดถึง 10,000 เท่า โดยมีปริมาณเชื้ออยู่ที่ Log 13 – 15 และเป็นปริมาณที่มากพอในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep มีสารอาหารคุณภาพสูงครบถ้วนที่กระตุ้นการเจริญได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาจาก 24-48 ชั่วโมง เหลือเพียง 4-6 ชั่วโมง เท่านั้น